Ochrana osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Tento dokument slouží k řádnému informování všech poskytovatelů osobních údajů, jakožto subjektů údajů, o rozsahu, účelu, době a dalších aspektech zpracování jejich osobních údajů v naší společnosti a k jejich poučení o právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Kdo je správcem osobních údajů?

Podle čl. 4 bod 7 Nařízení je to společnost ASSIST spol. s r. o. (IČ: 45796262) se sídlem Glowackého 545, Praha 8, 181 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 11517.

Kontaktní údaje

Naše společnost není povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Čí osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje klientů, včetně potenciálních, kteří projevili zájem o naše služby. Dále zpracováváme osobní údaje našich dodavatelů a uchazečů o zaměstnání. Pod následujícími odkazy se dočtete informace specifické pro každou z těchto kategorií subjektů údajů:

Klienti

Jaké údaje zpracováváme a proč

Jste-li naším zákazníkem, zpracováváme Vaše údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy nebo vyřízení Vaší objednávky (poskytnutí školení nebo jiných služeb, fakturace, reklamace), a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (vyplněním formuláře, zasláním objednávky) a také z veřejných zdrojů (např. obchodní rejstřík, ARES — zejména pro ověření správnosti již zpracovávaných osobních údajů). Pro výše uvedené účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení, titul
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)
 • název, sídlo, IČ, DIČ společnosti
 • pozice ve společnosti
 • poskytnuté služby a jejich cena
 • naše vzájemná komunikace
 • fakturační údaje (bankovní spojení, údaje o platbách)

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy je naším smluvním požadavkem a bez něj není možné smlouvu uzavřít (objednávku akceptovat).

Vaše údaje můžeme dále využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech nebo službách, které poskytujeme a které by podle našeho názoru mohly být pro Vás relevantní. Právním titulem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem. Obchodní sdělení můžeme zasílat i potenciálním zákazníkům, kteří nám k tomu udělili souhlas. Udělení takového souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění z naší strany.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout, přičemž takové odmítnutí nebude mít žádný vliv na jiné naše vzájemné vztahy. Stačí v obchodním sdělení kliknout na odkaz pro zrušení odběru nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu assist@assist.cz nebo na jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Po jakou dobu je budeme zpracovávat

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat službu či plnit vzájemnou smlouvu, dále po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak předpisy o účetnictví, daňovými předpisy apod.) a po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení.

U zpracování prováděných na základě našeho oprávněného zájmu uchováváme data po dobu existence účelu zpracování, resp. do okamžiku, kdy vznesete námitku proti jejich zpracování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu platnosti souhlasu nebo do jeho odvolání.

Zjistit více

Dodavatelé

Jaké údaje zpracováváme a proč

Jste-li naším dodavatelem, zpracováváme Vaše údaje za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, uzavření a plnění smlouvy nebo vyřízení naší objednávky, a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Pro výše uvedené účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení, titul
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)
 • název, sídlo, IČ, DIČ společnosti
 • pozice ve společnosti
 • poskytnuté produkty a služby a jejich cena
 • vzájemná komunikace (zejména e-mailová, telefonická, formou chatu/videohovoru)
 • fakturační údaje (bankovní spojení, údaje o platbách)

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy je naším smluvním požadavkem a bez něj není možné smlouvu uzavřít.

V případě vybraných dodavatelů služeb zpracováváme výše uvedené osobní údaje také na základě našeho oprávněného zájmu za účelem možnosti sjednání obchodní spolupráce v budoucnu.

Po jakou dobu je budeme zpracovávat

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou nám budete poskytovat produkty nebo služby či plnit vzájemnou smlouvu, dále po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak předpisy o účetnictví, daňovými předpisy apod.) a po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení.

U zpracování prováděných na základě našeho oprávněného zájmu uchováváme data po dobu existence účelu zpracování, resp. do okamžiku, kdy vznesete námitku proti jejich zpracování.

Zjistit více

Uchazeči o zaměstnání

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

Pokud se ucházíte o práci v naší společnosti, potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely provedení výběrového řízení a nalezení vhodného kandidáta na obsazovanou pracovní pozici. Právním titulem pro toto zpracování je jednání směřující k uzavření smlouvy. Osobní údaje získáváme přímo od Vás nebo z veřejných zdrojů (např. informace ze sociálních sítí a internetu, které jste tam sami umístili). Dále můžeme osobní údaje získat od personálních agentur nebo od osoby, která Vás doporučila.

V životopisech jsou uvedeny informace, jejichž rozsah nejsme schopni ovlivnit. Nelze tedy přesně vyjmenovat všechny osobní údaje, které se k nám dostanou. Zpravidla se ale jedná o následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení, titul
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)
 • státní občanství a informace o pracovním povolení (u cizinců)
 • dosažené vzdělání a další vzdělávání
 • informace o předchozích zaměstnáních a praxi
 • relevantní znalosti, dovednosti a osobnostní předpoklady ve vztahu k pracovnímu zařazení
 • požadavky uchazeče na pozici, úvazek, formu spolupráce, plat, apod.
 • informace poskytnuté referenčními osobami
 • vzájemná komunikace (zejména e-mailová, telefonická, formou videohovoru)
 • další informace poskytnuté uchazečem v životopisu a v průběhu výběrového řízení

Dáte-li nám k tomu Váš souhlas, můžeme Vaše osobní údaje uchovávat nad rámec daného výběrového řízení, abychom Vás mohli oslovit s nabídkou obdobných pracovních pozic, které otevřeme později a které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat. Udělení takového souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění z naší strany.

Po jakou dobu je budeme zpracovávat

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s výběrovým řízením budeme zpracovávat a uchovávat po dobu trvání výběrového řízení a dále po dobu 1 roku z důvodu možnosti prokázání nediskriminačního chování a spravedlivého a transparentního průběhu výběrového řízení.

Jestliže jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů nad rámec daného výběrového řízení a není-li v souhlasu uvedeno jinak, platí, že doba uchování Vašich osobních údajů je 5 let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.

Zjistit více

Návštěvníci webových stránek

Na našich stránkách nejste cíleně sledováni, k dispozici máme pouze osobní údaje, které nám poskytnete odesláním konkrétního formuláře.

Soubory cookies

Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy na Vašem zařízení a zlepšují fungování webových stránek. Na těchto stránkách jsou použity pouze pro zobrazení nebo schování zprávy o informování uživatele o používání cookies.

Doména Cookies Nástroj
assist.cz ASSISTCookieAgreement Informování uživatele o používání cookies

Zjistit více

Kdo má k osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou zpracovávat naši pověření zaměstnanci a další osoby, které pro nás pracují. Osobní údaje mohou dále zpracovávat naši smluvní partneři (tzv. zpracovatelé), např. externí účetní a poskytovatelé IT služeb (Salesforce, Google, Microsoft, Zoom apod.), které používáme k uložení a zpracování dat. Naše zpracovatele si pečlivě vybíráme a prověřujeme. Zpracovatelé jsou s osobními údaji oprávněni nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jejich úkolu, pro účely splnění jejich úkolu a po sjednanou dobu. V některých případech se může stát, že naši zpracovatelé osobní údaje zpracovávají v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních a bezpečnostních požadavků a v souladu se standardními smluvními doložkami, které jsme s nimi uzavřeli.

Vaše osobní údaje budeme využívat jen pro naše potřeby a s výjimkou zpracovatelů je nebudeme předávat jiným subjektům (tzv. třetím stranám), ani do zahraničí nebo mezinárodním organizacím, ledaže bychom k takovému předání byli povinni či oprávněni na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu (např. finanční úřad, zdravotní pojišťovny, úřady práce, orgány sociálního zabezpečení, exekutoři) nebo byste nám k němu udělili souhlas.

Jak osobní údaje chráníme?

Pro ochranu osobních údajů jsme zavedli různá technická a organizační opatření. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným pracovníkům, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních na jejich ochranu. Osobní údaje jsou uloženy v zabezpečených IT systémech, v zabezpečených cloudových systémech nebo fyzicky v zabezpečených prostorách společnosti tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Pro zpracování osobních údajů využíváme pouze prověřené zpracovatele, s nimiž jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů (příp. standardní smluvní doložky) a kteří poskytují dostatečné záruky zabezpečení osobních údajů. Všichni naši poskytovatelé SW a cloudových technologií mají certifikát ISO/IEC 27001 a/nebo auditní zprávu SOC 2 Type II, které dokládají jejich vysokou úroveň zabezpečení zpracovávaných informací.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo, abychom:

 • Vám na Vaši žádost poskytli informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, a další informace o tomto zpracování, včetně kopie zpracovávaných osobních údajů (tzv. právo na přístup);
 • na Vaši žádost provedli opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů;
 • vymazali Vaše osobní údaje, pokud:
  • je již nepotřebujeme pro další zpracování;
  • jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování;
  • jste oprávněně vznesli námitku proti jejich zpracování;
  • byly zpracovávány nezákonně;
  • musí být vymazány podle právních předpisů;
 • omezili zpracování Vašich osobních údajů (např. pokud tvrdíte, že je zpracování nezákonné či nepřesné a my ověřujeme pravdivost takového tvrzení, nebo po dobu, než bude vyřešena Vaše námitka proti zpracování);
 • Vám poskytli Vaše osobní údaje, které jste nám Vy poskytli na základě souhlasu nebo pro splnění smlouvy a které zpracováváme automatizovaně, a to ve formátu, který umožňuje jejich přenos k jinému správci;
 • na základě Vašeho odvolání souhlasu přestali zpracovávat osobní údaje, k jejichž zpracování jste nám udělili souhlas.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu.

Pokud chcete kterékoliv z těchto práv uplatnit, můžete zaslat e-mail na adresu assist@assist.cz, dopis na výše uvedenou kontaktní adresu nebo zrušit odběr kliknutím na odkaz přímo v obchodním sdělení.

Budeme Vám také oznamovat případné porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro Vaše práva a povinnosti.

Rovněž máte právo obrátit se se svou stížností nebo podnětem, který se týká zpracování osobních údajů, na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů:

 • Pplk. Sochora 27, 170 00 — Praha 7
 • datová schránka: qkbaa2n
 • +420 234 665 800
 • www.uoou.cz
 • posta@uoou.cz

Tímto Vám děkujeme za Váš čas strávený prostudováním těchto zásad. K Vašim osobním údajům budeme vždy přistupovat korektně, s úctou a v souladu s GDPR.

S jakýmikoliv dotazy, připomínkami či podněty nás kontaktujte na adrese assist@assist.cz